نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان

David Jones MP Maryam Rajavi ISIS supporters

داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها

 چگونه میتوان دست کسانی را فشرد و مورد حمایت قرار داد که در توافق با یکی از شقی ترین دیکتاتوریهای معاصر بنام صدام حسین اعضای فرقه خودش را سرکوب و معدوم میکرده است. و یا اعضای خود را در پاریس و لندن و تورنتو وادار به خود سوزی میکند. آیا میدانستید که قیمت خروج از فرقه مجاهدین حداقل دو تا چهار سال زندان در درون فرقه و هشت سال زندان در

منبع : حصار شكنان فرقه رجوي |نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان
برچسب ها : فرقه ,جونز نماینده ,نماینده پارلمان ,پارلمان انگلستان ,دیوید جونز ,آقای دیوید ,نماینده پارلمان انگلستان ,جونز نماینده پارلمان